:. Bank of China

  
Lian Gong Quan I

 
Lian Gong Quan II